two fat ladies là gì – Nghĩa của từ two fat ladies