Tính bằng cách thuận tiện nhất trang bao nhiêu lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Bài 3 (trang 48 Toán lớp 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 + 2

56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

Lời giải:

Quảng cáo

a) 98 + 3 + 97 +2

= (98 +2) + ( 97 + 3)

= 100 + 100 = 200

56 + 399 + 1 + 4

= (56 + 4) +( 399 + 1)

= 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181

= (364 + 136) + (219 + 181

= 500 + 400 = 900

178 277 + 123 + 422

= (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400 = 1000

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Tính bằng cách thuận tiện nhất 36 × 25 × 4, 18 × 24 chia 9, 41 × 2 × 8 × 5

Bài 3 (trang 164 Toán lớp 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 36 × 25 × 4

18 × 24 : 9

41 × 2 × 8 × 5

b) 108 ×(23 + 7)

215 × 86 + 215 × 14

53 × 128 – 43 × 128

Lời giải:

Quảng cáo

a) 36 ×25×4= 36 ×(25×4)

= 36×100=3600

18×24:9= 18: 9 ×24

=2×24=48

41×2×8×5= (41×8)×(2×5)

= 328×10=3280

b) 108 ×(23+7)= 108 ×(23+7)

= 3240

215×86+215×14=215×(86+14)

= 215 ×100=21500

53×128-43×128= (53-43) ×128

= 10 ×128=1280.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Video liên quan