Pay as you go là gì

Định nghĩa Pay As You Go (PAYG) là gì?

Pay As You Go (PAYG) là Pay As You Go (PAYG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pay As You Go (PAYG) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Cùng TOP 10 Ninh Thuận tìm hiểu: Pay as you go là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pay As You Go (PAYG) là một phương pháp thanh toán tiện ích tính toán được thực hiện trong điện toán đám mây và hướng tới các tổ chức và người dùng cuối. Một PAYG dùng sẽ được lập hóa đơn cho mua sắm, chứ không phải là thực tế tài nguyên máy tính,. Cơ chế PAYG có nguồn gốc từ điện toán tiện ích.PAYG còn được gọi là Pay & Go, Pay Per Cách sử dụng, Pay Per Sử dụng hoặc dịch vụ Pay-As-You-Sử dụng.

Giải thích ý nghĩa

PAYG cho phép một người dùng để quy mô, tùy chỉnh và các nguồn lực cung cấp máy tính, bao gồm các phần mềm, lưu trữ và nền tảng phát triển. phí tài nguyên được dựa trên các dịch vụ sử dụng, so với toàn bộ cơ sở hạ tầng.nguồn tài nguyên điện toán đám mây công cộng tiếp cận và áp dụng các mô hình PAYG khác nhau. Ví dụ, một người dùng provisioning một máy chủ điện toán đám mây dành riêng thường được tính tiền theo sức mạnh và sử dụng máy chủ và trên cơ sở định kỳ. Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) hoạt động tương tự, nơi người dùng thuê phần mềm và các tính năng tùy chỉnh. Lưu trữ như một dịch vụ (SaaS) xoay thanh toán trên cơ sở thường xuyên vì các yêu cầu lưu trữ tăng thường tuân theo định giá tăng dần.

What is the Pay As You Go (PAYG)? – Definition

Pay As You Go (PAYG) is a utility computing billing method that is implemented in cloud computing and geared toward organizations and end users. A PAYG user is billed for procured, rather than actual, computing resources. The PAYG mechanism is derived from utility computing.PAYG is also known as Pay & Go, Pay Per Usage, Pay Per Use or Pay-As-You-Use.

Understanding the Pay As You Go (PAYG)

PAYG allows a user to scale, customize and provision computing resources, including software, storage and development platforms. Resource charges are based on used services, versus an entire infrastructure.Public cloud resources approach and apply the PAYG model differently. For example, a user provisioning a dedicated cloud server is generally billed according to server power and usage and on a recurring basis. Software as a Service (SaaS) works similarly, where a user leases software and customized features. Storage as a Service (SaaS) billing rotates on a frequent basis because storage requirements increase are usually subject to gradually increased pricing.

Thuật ngữ liên quan

Utility ComputingPublic CloudPrivate CloudHybrid CloudSoftware as a Service (SaaS)Cloud ComputingPlatform as a Service (PaaS)Infrastructure as a Service (IaaS)Data ChargingFreemium

Source: Pay As You Go (PAYG) là gì? Technology Dictionary – top10ninhthuan.com – Techtopedia – Techterm