large dick là gì – Nghĩa của từ large dick

large dick có nghĩa là

Một dương vật lớn rằng hầu hết các cô gái phát điên cho và muốn hút mỗi đêm.

Ví dụ

Alexa Bạn có nghe thấy Dylan có một tinh ranh lớn tôi muốn hút nó rất tệ và tôi muốn anh ấy xô nó lên âm đạo slimey của tôi

large dick có nghĩa là

Một siêu tinh ranh lớn đó là tất cả goofy cuốc phát điên cho.

Ví dụ

Alexa Bạn có nghe thấy Dylan có một tinh ranh lớn tôi muốn hút nó rất tệ và tôi muốn anh ấy xô nó lên âm đạo slimey của tôi

large dick có nghĩa là

Một siêu tinh ranh lớn đó là tất cả goofy cuốc phát điên cho.

Ví dụ

Alexa Bạn có nghe thấy Dylan có một tinh ranh lớn tôi muốn hút nó rất tệ và tôi muốn anh ấy xô nó lên âm đạo slimey của tôi
Một siêu tinh ranh lớn đó là tất cả goofy cuốc phát điên cho.