Đề bài – trả lời luyện tập vận dụng 4 trang 42 sgk toán 6 cánh diều

Phân số nghịch đảo của phân số (frac{a}{b}) là (frac{b}{a}) (({rm{a,b}} ne {rm{0}}))

Đề bài

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) (frac{{ – 4}}{{11}}); b) (frac{7}{{ – 17}}).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phân số nghịch đảo của phân số (frac{a}{b}) là (frac{b}{a}) (({rm{a,b}} ne {rm{0}}))

Lời giải chi tiết

a) (frac{{11}}{{ – 4}}); b) (frac{{ – 17}}{7})

Lời giải hay

Video liên quan