Đề bài – trả lời luyện tập 2 trang 53 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đo các đoạn thẳng trong hình 8.33b rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau theo mẫu như hình 8.33a.

Đề bài

Em hãy đo các đoạn thẳng trong hình 8.33b rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau theo mẫu như hình 8.33a.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng thước đo.

Lời giải chi tiết

Hình 8.33a: Đoạn thẳng AB=AD nên được đánh dấu là 1 vạch xanh.

Đoạn thẳng CB=CD nên được đánh dấu là 2 vạch xanh.

QM=PN: 2 vạch xanh

QN=PM: 1 vạch xanh.

Video liên quan