Đề bài – giải bài 7 trang 7 sách bài tập toán 6 – cánh diều tập 2

b) Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất và tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là bao nhiêu?

Đề bài

Nhiệt độ trung bình hằng tháng trong một năm (đo bằng ({}^oC)) của một địa phương được thống kê như sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhiệt độ trung bình

18

20

28

30

31

32

31

28

25

18

18

17

a) Từ tháng 1 đến tháng 12 có bao nhiêu tháng nhiệt độ trung bình thấp hơn 20({}^oC)? Kể tên các tháng đó.

b) Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất và tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là bao nhiêu?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quan sát bảng thống kê

a. Liệt kê các tháng có nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 20({}^oC)

b. Chỉ ra tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất và tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất. Tính hiệu nhiệt độ của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Các tháng có nhiệt độ trung bình thấp hơn 20({}^oC): 1, 10, 11, 12.

b) Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là: tháng 6 (32({}^oC))

Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là: tháng 12 (17({}^oC))

Nhiệt độ chênh lệch là: 32 17 = 15 (({}^oC))

Video liên quan