Đề bài – giải bài 17 trang 92 sách bài tập toán 6 – cánh diều tập 2

+ Hai đường thẳng chỉ có môt điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau. Điểm chung còn được gọi là giao điểm.

Đề bài

Quan sát Hình 17 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định tổng số giao điểm.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng chỉ có môt điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau. Điểm chung còn được gọi là giao điểm.

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào goi là hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Các cặp đường thẳng song song là: (h;i), (h;k), (i;k), (d;e), (e;g), (d;g).

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: (d; h), (d;i), (d;k), (e; h), (e;i), (e;k), (g; h), (g,i), (g;k),

Số giao điểm ( bằng số cặp đường thẳng cắt nhau): 9

Video liên quan