Đề bài – giải bài 8.55 trang 60 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Đề bài

Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mỗi điểm đều là giao điểm của 2 đường thẳng

Lời giải chi tiết

Ta vẽ được sơ đồ sau:

Video liên quan